NSL OpenIR

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
基于学术产出挖掘的用户兴趣建模研究 研究报告
2013
作者:  姚晓娜
Adobe PDF(1163Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:850/168  |  提交时间:2013/12/23
用户兴趣建模  文本挖掘  本体  实体关系对