NSL OpenIR
Current Search ((ALL:黄金霞))
Filters none
 1-20 of 21
图书情报工作 15 数字图书馆论坛 10 图书馆建设 5
现代图书情报技术 5 农业图书情报学报 4 现代情报 3
图书馆杂志 2 2012数字图书馆高级研讨班会议文集 1 NSTL研讨会会议录 1
中国图书馆学报 1 中国科学基金 1 农业图书情报 1
图书与情报 1 图书情报工作(增刊) 1 图书情报工作,2011,55(1) 1
图书馆学研究 1 图书馆杂志,2010,7:21-25 1 图书馆论坛 1
情报学报 1 情报理论与实践 1