NSL OpenIR  > 图情领域动态扫描  > 图书馆服务
浏览条目

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
图书馆阵地服务工作动态扫描第1期(总第1期) 研究报告
2011
作者:  图书馆阵地服务工作动态扫描组
Adobe PDF(307Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:657/161  |  提交时间:2011/03/11